Please login if you have a bluenick.


Today is Sunday. Please visit this page on Tuesday if you do not have a bluenick. You can only review the last few games of any given nick. If you have a bluenick, please login to view all games.
Nhấn vào số của ván cờ để xem/lưu lại những nước cờ dưới dạng WXF. Nhấn vào kết quả của ván cờ để xem lại ván cờ đó. Nói chung, những ván cờ trong khoảng 3 tuần qua đều có thể xem lại được.

Nhập vào ký danh của người chơi mà bạn muốn coi lại những ván lưu trử. Nếu người đó có quá nhiều lưu trử, muốn cho đơn giản bạn có thể điền vào số thứ tự và số ván mà bạn muốn xem lại.

Ký Danh (của người chơi):
Game type: All Chậm Nhanh
Bắt đầu từ ván:
Số ván muốn coi :